Kontrola časových harmonogramů

Pro úspěšnou a včasnou realizaci stavby je nutné dobře koordinovat veškeré dění. Do časového plánu musí být zahrnuto nejen návazné zpracování jednotlivých etap, s plněním souvisí dodávka materiálu, zajištění dostatečných kvalifikovaných pracovníků. Je třeba zohlednit pracovní dny a dny klidu, důležitý je také vývoj počasí nebo konkrétní roční období, které dovoluje nebo naopak znesnadňuje provedení konkrétních činností.

Časový plán také určuje čerpání rozpočtu, jeho kontrola a dodržování tak jasně pomůže výrazně předejít prodlevám a nedostatkům.

Plán bez slabých míst

Příprava časového plánu musí vycházet z údajů, které stanovuje investor. Smlouva o díle jasně udává termín zhotovení a předání a návazně k tomuto datu pak směřují veškeré činnosti. Smlouva může také navíc určovat i konkrétní milníky, tedy termín zakončení důležité části etapy stavby. Nejpřehlednější formou časového plánu je graf. V ose jasně vymezuje prostor pro jednotlivé kroky. Orientace je rychlá a snadná. Nicméně pracovat je možné i s podrobnější termínovou listinou nebo cyklogramem, zaznamenané údaje zrychlují hloubkovou kontrolu a můžou dříve odhalit nedostatky.

Pozornost věnovaná i detailům

Zatímco termínová listina uvádí pouze soupis důležitých činností, řádkový harmonogram dovoluje pomocí úseček na mřížce časového měřítka zobrazit podrobněji a přesněji jednotlivé činnosti. Kontrolou může listina včas upozornit na vznikající prodlevy. Jakékoli komplikace nebo časový posun je možné zhodnotit a návazné práce nebo dodávku materiálu uzpůsobit. Předejde se znehodnocení materiálu vinou nevhodného skladování, je možné operativně zajistit změnu v počtu pracovních sil. Ještě podrobnější zprávou je cyklogram,který prakticky rozšiřuje zapsání činností. Rozděluje etapy i podle pracovišť, dovoluje tak efektivněji využívat najatou pracovní sílu. Je ideálním prostředkem například při realizaci objektu s několika patry, kdy je totožná činnost postupně opakovaně prováděna.

Včasná a kvalitní realizace díla

Realizace stavby je vždy náročným projektem, svěřený úkol i nemalý finanční rozpočet však můžete spravovat s profesionální přesností. Pro správu a kontrolu časového plánu můžete vyhranit vlastní síly nebo efektivně využít externí zdroje. Odborný konzultant vám může nabídnout nejen objektivní zhodnocení připraveného plánu, ze svých zkušeností může doplnit úpravy, které posunou efektivitu zhotovení práce, ušetří prostředky lepším plánováním a také průběžnou kontrolou včas předejde nepříznivým komplikacím. Investujte do kontroly časového plánu a věnujte maximální pozornost i přípravě projektu, ve výsledku se vynaložený čas mnohonásobně vrátí.

« Zpět na přehled článků